Legislació

Normativa d’àmbit estatal

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Reial Decret 355/2004, de 5 de març, pel qual es regula el Registre central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica.

Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi Penal.

Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers.

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica.

Normativa de Catalunya

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Acord GOV/183/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Programa de mesures per a l’abordatge de situacions de prostitució, en especial de les d’explotació de persones amb finalitat sexual.

Decret 123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions.

Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.

Anuncis